Michel Coenen

Michel Coenen werkt sinds 1999 als zelfstandig adviseur volkshuisvesting en herstructurering. Michel is een volkshuisvestelijk en technisch bestuurskundig ingenieur met een ‘hart’ voor mensen en processen en richt zich daarom vooral op bewonersparticipatie. 
Zijn bijdrage heeft altijd tot doel dat processen soepeler verlopen, met betere resultaten voor alle betrokken partijen en vooral voor de bewoners. Die vormen immers de ‘zwakste’ partij, maar hebben de meeste kennis van de locale problematiek en het functioneren van ‘hun’ wijk. Zonder draagvlak van bewoners zijn alle projecten gedoemd te mislukken. Goede participatie van betrokken bewoners is daarom een voorwaarde voor succesvolle en kwalitatieve plannen en beleidsvorming door corporaties en/of overheden. 
Oog voor een woon- en leefklimaat wat aansluit bij wensen van bewoners levert betere buurten en meer tevreden bewoners op. En voor de corporatie en/of overheid een positievere exploitatie en minder kosten.