Is vervolgd: Stadsacupunctuur

Door Irene Edzes

Nu nog zien welk van de initiatiefnemers zijn verbeterplan gerealiseerd krijgt, besloot ik mijn vorige bijdrage over stadsacupunctuur. Welnu, de eerste aanzet tot kleinschalige verbeterplannen in Amersfoort heeft belangrijk vervolg gekregen. Op een herfstige zaterdag hebben zo’n tweehonderd enthousiaste buurtvrijwilligers de daad bij het woord gevoegd en zijn begonnen met de aanleg van een tijdelijk park van zeer bescheiden afmetingen op een braakliggend bouwterrein. Het is één van vijf verbeterplannen, die concreet vervolg heeft gekregen op initiatief van een aantal Amersfoortse bureaus. De eigenaar van het terrein was aanvankelijk terughoudend, maar wilde wel meewerken als het tijdelijke karakter (vijf jaar) contractueel werd vastgesteld. Bij de realisatie is inmiddels een grote groep buurtbewoners actief betrokken: winkeliers, jongeren uit de buurt, de kerk en kunstenaars uit het naburig pand. Ook de gemeente Amersfoort draagt haar steentje bij in de vorm van het leveren van materialen voor de inrichting: stenen, bankjes en een prullenbak. Het park wordt verder in fasen gerealiseerd. Voor de concrete inrichting wordt gedacht aan een natuurspeelplaats, die mogelijk wordt ondergebracht bij een speeltuinvereniging. Het park blijft wel private grond en de omheining zal dan ook niet verdwijnen als het park fasegewijs gerealiseerd is. Naast sociale samenhang en buurtbetrokkenheid levert het park ruimtelijk een heel andere entree van de wijk op. Waar eerst jarenlang afbraakpanden en open plekken het begin van de winkelstraat markeerden, ontstaat nu een toegeëigende ontmoetingsplek. Zo werd de kerstmarkt dit jaar op deze plek gehouden.

Tijdelijk of duurzaam
Als een plan een tijdelijke invulling krijgt, heeft dit ook een keerzijde. Mensen hechten zich aan de plek en op het moment dat aangelegde groenvoorzieningen tot wasdom zijn gekomen valt het afscheid zwaarder. Het is belangrijk dat de gebruiksperiode voor alle betrokkenen duidelijk is en ook goed is vastgelegd. Wellicht hoeft niet al het aangelegde groen te verdwijnen als een plek opnieuw van functie verandert. En misschien komt er tegen die tijd weer een ander terrein vrij. Maar zekerheden worden hierbij niet geboden.
Om aan een enthousiaste start duurzaam vervolg te geven moet het beheer goed geregeld worden. Dit kan bijvoorbeeld door het onder te brengen bij een bestaande vereniging of door oprichting van een onderhoudscommissie. Initiatiefnemers kunnen hier een actieve rol in vervullen. Zonder onderhoud vervalt een plek snel tot nieuwe doorn in het oog.

Avontuur
De tijd is rijp voor ‘bottom-up’. Dit biedt jong en oud de kans om ruimte te heroveren. Binnen stadsacupunctuur draait veel rond de gebruikservaring en kennis van de leefomgeving van bewoners en de initiatieven die er leven. Aan initiatieven lijkt geen gebrek, het is het doorzettingsvermogen en duurzaam enthousiasme wat zoals altijd de doorslag geeft.

Stadsacupunctuur: kleine ingrepen, groot resultaat

Door Irene Edzes

Iedere buurt kent schurende plekken. Niet toegeëigend of onvoldoende gebruikt. Soms is het nog niet zover, maar valt het verval wel te voorspellen. Soms blijven er gewoon kansen liggen. Strategisch ingrijpen op kleine schaal kan de leefbaarheid van een buurt of een stad aanzienlijk verbeteren. Dit vraagt om kennis van grotere verbanden, besef van de cultuurhistorische achtergrond en inzicht in procedures en processen.

Het architectuurplatform FASadE organiseerde onlangs het project ‘Stadsacupunctuur’ door en voor Amersfoorters. Bewoners van Amersfoort werden opgeroepen om plekken aan te dragen die  naarstig aan verbetering toe zijn. Vervolgens werden deze bewoners  gekoppeld aan professionals (ook uit de omgeving) en zo kwamen gezamenlijk achttien verbeterplannen tot stand. Tijdens een drukbezochte avond zijn deze plannen in pecha kucha-stijl gepresenteerd.

In de inleiding refereerde Tom Bullens aan het begrip ‘serendipiteit’: een mooi woord voor het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders. Stadsacupunctuur vraagt om een open blik en een luisterend oor, want alleen zo kun je optimaal gebruik maken van onverhoeds aanwezige kwaliteiten of behoeftes.

Opvallend aan de gepresenteerde plannen was het grote aandeel groene voorstellen. Ook het tijdelijke karakter van een aanzienlijk deel van de plannen was opmerkelijk. Dit tijdelijke karakter maakt overigens dat sommige plannen vrij eenvoudig en op korte termijn al uitvoerbaar zijn. Andere voorstellen vragen meer inspanning, maar hebben wel een grote en langdurige meerwaarde. 

Nu nog zien welk van de initiatiefnemers zijn verbeterplan als eerste gerealiseerd krijgt.  Het nodigt uit tot een pecha kucha avond van opnieuw in gebruik genomen gebied. Wellicht is de aanpak ook voor andere steden interessant.